• ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้สนับสนุนหลักการจัดประชุมผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติในแถบเอเชีย Carriers World Asia 2013 (ครั้งที่ 15) จากความเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนของไทย ทำให้มีเวทีการประชุมนานาชาติผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในแถบเอเชียเกิดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในแถบเอเชียและจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน และในประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2556 และได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แสดงวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมสู่การให้บริการระดับภูมิภาค ​“เรามีความยินดีกับการร่วมพัฒนาธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคนี้ให้มีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็น Information Superhighway ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเครือข่ายที่หลากหลาย พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้คิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC […]